•   Pon - Pet 9:00 - 16:00 | Sub 9:00 - 14:00
  •   Tome Živanovića 35, 35250 Paraćin, Srbija
  •   +381 35 566 000
  •   office@digi-electronic.com
  •   Pon - Pet 9:00 - 16:00 | Sub 9:00 - 14:00
  •   Tome Živanovića 35, 35250 Paraćin, Srbija
  •   +381 35 566 000
  •   office@digi-electronic.com

Software

Programi za računar

aplikacije za standardni računar sa operativnim sistemom Windows,
prvenstveno programi za vage

Programi su aplikativnog tipa, mogu biti instalirani na jednom ili više računara korisnika. Korisnik dobija instalaciju programa, na ograničeni ili neograničeni vremenski period korišćenja, kako je predvidjeno ugovorom o korišćenju programa. Nakon instalacije programa korisnik ima pravo na tehničku podršku, u trajanju saglasno ugovoru o korišćenju programa. Svi programi su intelektualna svojima SOFTEL-DIGI electronic i podležu zakonu o autorskim pravima. Naša su specijalnost programi za vage, mada u ponudi imamo i programe za druge namene. Svi su programi prilagodljivi posebnim zahtevima korisnika, koji se mogu definisati pre instalacije programa, ili naknadno, saglasno proširenju potreba i posla. Svi programi su u potpunosti autonomni, osim operativnog sistema ne zahtevaju instalaciju dodatnih alata ili programa drugih proizvodjača (Microsoft Office, Cristal report,...). Svi programi u potpunosti obezbedjuju sve potrebe korisnika za štampanim dokumentima u obliku saglasno njegovoj organizaciji.


parvag

PARVAG program za neautomatske vage

Program za povezivanje sa statičkim (neautomatskim) elektronskim vagama. ParVag podržava komunikaciju sa preko 20 različitih vrsta pokaznih instrumenata. Ima više implementiranih algoritama merenja (Prvo/Drugo merenje, Merenje sa fiksnom tarom, Upisana tara,...). Program je izuzetno velikih mogućmosti, koje pored akvizicije i kontrole priključenih vaga (8 različitih vaga mogu biti povezane na isti računar), omogućava i jednostavnu administraciju: otpremnice, prijemnice, izdatnice, prihvatnice, otkupni listovi, fakture,... Različite verzije programa se koriste u poslovima: otkup sekundarnih sirovina, otkup žitarica, otkup voća, analitika betonskih i asfaltnih baza, analitika separacija, sve vrste merenja na drumskim i železničkim vagama... Detaljnije


dozvag

DOZVAG program za automatske vage

Program za upravljanje dozirnom vagom. Na jedan računar se može povezati 6 dozirnih vaga i PLC. Program omogućava kreiranje, pamćenje i zadavanje receptura doziranja, automatsku akviziciju utroška sirovina, zavodjenje dobijenih proizvoda,... Omogućava potpunu automatizaciju dozirnog pogona, od zadavanja naloga za proizvodnju do dobijanja gotovog proizvoda. Program se primenjuje u različitim mešaonama, fabrikama stočne hrane, proizvodnji suvih maltera, betonarama, proizvodnji boja,... Detaljnije


etivag

ETIVAG program za etiketiranje i kontrolu magacina

Direktna veza sa vagom za otpremu ili prijem upakovanih i rinfus proizvoda. Program je "tihi nadzornik" vage. Računar na kom je instaliran, sve podatke očitava sa priključene vage i skladišti ih u vidu otpremnica ili prijemnica. Konfiguracija šifrarnika robe i komitenata se uskladjuje sa vagom. Svaki artikal može imati sopstveni dizajn etikete, koji može imati vrlo raskošnu formu. Pored masa, na etiketi se mogu štampati i promenljivi podaci: datum, vreme, rok upotrebe, kontrolni kod, pojedinačna i obračunata cena, ... Štampač za štampanje etiketa se pogoni direktno, bez dodatnih aplikacija. Različiti izveštaji su dostupni direktno iz programa. Detaljnije


silocontrol

SILOCONTROL program za analitiku silosa i protočnih vaga

Program se povezuje sa protočnom vagom. Omogućava potpunu analitiku stanja silosa: procenat primesa, vlaga, proteini, pepeo, izbrašnjavanje, masene količine po ćelijama... Programom se definiše i transportni tok materijala. Izveštaji o stanju silosa su dostupni direktno iz programa. Ukoliko radi u mrežnom režimu svi podaci programa mogu biti na raspolaganju za administrativnu obradu. Detaljnije


pekdoz

PEKDOZ program za analitiku pekarskih punilica

Program za kontrolu i akviziciju podataka sa vaga za punjenje brašna. Transportnim putem upravlja sama vaga, puni brašno i čeka postavljanje kible u koju se prazni. Na računaru se definišu korišćeni tipovi brašna. Računar vagi prosledi zadatak za rad, očitava je, pamti podatke o svakoj punjenoj kibli, podatke o smenskim totalima i učinku. Različiti izveštaji o radu su dostupni direktno iz programa. Detaljnije


sofcars

SOFCARS program za analitiku troškova vozila

Program omogućava zavodjenje svih troškova kompanijskog vozila: troškove goriva, aditiva, održavanja, putarine, guma, registracije, pranja, ... Troškovnik popunjava operater na osnovu dokumenata o trošku (računi, izveštaji,...). Program omogućava brz pregled i analitiku troškova na mesečnom ili godišnjem nivou i ispravno planiranje održavanja voznog parka. Postojanje alarma upozorenja o postojanja predvidjenog troška značajno doprinosti planiranju troškova. Detaljnije


restoran

RESTORAN program za analitika obroka u radničkom restoranu

Program za analitiku obroka u radničkom restoranu. Na računar je priključen RFID ili barkod senzor koji se očitava preko kontrolera. Automatski se zavodi obrok radnika nakon čekiranja. Različita je konfiguracija radnika (broj dozvoljenih obroka, smena, organizaciona jedinica,...). Analitika podrazumeva kompletan troškovnik po radniku, sektoru, organizacionoj jedinici, u formi izveštaja ili izvoza u administrativni format korisnika (SAP text export). Detaljnije


softrain

SOFTRAIN program za železničku vagu

Program za akviziciju podataka sa železničke vage koja meri vagone u pokretu. Omogućava potpunu parametarizaciju merenih vagona preko serijskih brojeva vagona. Konfigurisanje algoritma merenja (Prvo/Drugo merenje ili merenje sa definisanom tarom vagona) i roka važenja merenih tara. SofTrain omogućava sopstvenu analitiku podataka u formi izveštaja i dijagrama i direktan izvoz podataka u Oracle serversku bazu podataka. Detaljnije


vitkoterm

VITKOTERM program za analitiku zamrzavanja

Program omogućava očitavanje i prikaz dijagrama hladjenja sa 2 merne sonde i 4 očitavane temperature. Program je namenjen analitici zamrzavanja proizvoda u tunelskom sektoru hladnjača, a na osnovu dijagrama je vidljiva brzina hladjenja i dostignute teperature. Korišćenje programa omogućava značajne uštede energije u toku zamrzavanja i uvid u temperature pojedinih tačaka zamrzavane palete proizvoda. Detaljnije


Usklađeno sa potrebama korisnika!

Potpuna prilagodljivost programa

Za sve programe posedujemo izvorni kod. Korisnik može pre ili posle instalacije dostaviti svoje specifične zahteve i program ćemo prilagoditi njegovim konkretnim potrebama ili specifičnostima.

Svi programi imaju potpunu autonomnost u radu, ne zahtevaju postojanje dodatnih programa. Ova mogućnost troškove instalacije i održavanja značajno snižava, a korisniku omogućava potpunu nezavisnost od kupovine novih verzija.

Svi programi upravljaju sopstvenim bazama podataka, koje se kreiraju iz koda i ne zahtevaju postojanje specijalnih drajvera za rad. Sve što program koristi se donosi instlacijom programa.

Ukoliko je potrebno, program može koristiti podatke postojećih aplikacija korisnika, tj. importovati šifrarnike i podatke iz starih aplikacija.

Svi podaci baze podataka programa se mogu izvoziti za eventualnu dalju obradu u informacionom sistemu korisnika. Standardni izvoz omogućava dostupnost podataka u mdb, txt, csv, dbf, foxdbf formi zapisa. Na zahtev se implementiraju i sofisticirane forme zapisa: Oracle, SQL server, MySql, ...

Programi imaju potpuno programabilne izveštaje za prikaz i štampanje podataka. Programabilnost podrazumeva jednostavnu selekciju podataka koji će se prikazati u izveštaju: po datumu, vremenu, uslov jednakosti ili različitosti polja,...

Upamćeni podaci se mogu prikazati i u formi grafikona i dijagrama koji omogućavaju jednostavnu analitiku i planiranje na osnovu postojećih podataka.

Svu unošeni podaci se pamte i daljim radom se produktivnost povećava - upamćeni podaci se predlažu korisniku čime se unos novih podataka ubrzava.

Programi namenjeni upotrebi u vagama imaju mogućnost komunikacije sa gotovo svim mernim instrumentima vaga koji se instaliraju na području Srbije. Eventualna promena mernog instumenta ne zahteva i promenu programa za rad.

Povezivanje elektronskih uređaja je pojednostavljeno. Na računar sa programom se mogu povezati: barkod skener, različiti tipovi štampača, RFID čitač, izdvojeni ekrani,...

Svi programi imaju implementiran mehanizam zaštite od neovlaštenog pristupa u formi vremenski kontrolisanih lozinki. Pristup programima je u više nivoa pristupa, saglasno ovlašćenjima pojedinih operatera. Zaštita je ostvariva i u formi digitalnog potpisa.

Nakon instalacije korisnik dobija besplatnu obuku operatera za rad i održavanje. Programi ne zahtevaju naše periodično održavanje. Za sve programe je obezbeđena trogodišnja tehnička podrška koja je uračunata u cenu programa.

Svi programi su potpuno legalni. Korisnik dobija licencu za korišćenje programa.